Uolektis
  Mokymų planas

  Darnaus vystymosi principų taikymas kokybės ir aplinkos apsaugos vadybos sistemose

  UAB „UOLEKTIS“ organizuojami mokymai pripažinti kaip sveikatos priežiūros specialistų kvalifikacijos kėlimas. Sprendimo pagrindas – LR SAM 2015-12-30 įs. Nr. V-1558 „Dėl sveikatos specialistų tobulinimo programų derinimo“.

  • EN 15224:2012 „Sveikatos priežiūros paslaugos. Kokybės vadybos sistemos. Reikalavimai pagal EN ISO 9001:2008“.
  • Praktinė užduotis: KVS planavimas (apimantis klinikinius procesus ir klinikinės rizikos valdymą).
  • LST EN ISO 19011:2012 „Vadybos sistemų audito gairės“. Auditavimo principai ir ypatumai medicinos įstaigose. Praktiniai pavydžiai.
  • Praktinė užduotis: vidaus audito plano parengimas; KVS matricinio plano parengimas.
  • Darnaus vystymosi (DV) strategija ir principai. DV metodika ir Aplinkos vadybos samprata.
  • LST EN ISO 14001:2015 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“. Aplinkosauginių reikalavimų taikymas medicinos įstaigose. Medicininių atliekų surinkimas, rūšiavimas, šalinimas. Reikšmingi aplinkos apsaugos aspektai, galimos avarinės situacijos ir parengtis joms.
  • Praktinė užduotis: kriterijų nustatymas, pagal kuriuos identifikuojami reikšmingi aplinkos apsaugos aspektai.
  • KVS diegimo medicininėse įstaigose sunkumai. Dažniausiai medicininėse įstaigose fiksuojamos neatitiktys.  Jų analizė ir vertinimas. Vidaus audito dokumentų įforminimas. Praktiniai pavyzdžiai.
  • Praktinės užduotys: vidaus audito neatitikčių aktų pildymas, vidaus audito ataskaitų parengimas.
  • Žinių patikrinimas raštu.
  Atgal