Uolektis
  Mokymų planas

  Kokybės, aplinkos apsaugos, maisto saugos vadybos sistemų vidaus auditorių bendrieji mokymai

    UAB „UOLEKTIS“ organizuojami mokymai pripažinti kaip sveikatos priežiūros specialistų kvalifikacijos kėlimas. Sprendimo pagrindas – LR SAM 2015-12-30 įs. Nr. V-1558 „Dėl sveikatos specialistų tobulinimo programų derinimo“.
  • Visuotinės kokybės vadybos (VKV) koncepcija susijusi su darnaus vystymosi strategija. Klientų ir suinteresuotųjų šalių poreikių tenkinimas. Nuolatinis tobulinimas. Kokybės kaštai. Žmogiškųjų išteklių vadybos esmė. Kokybės problemų sprendimo priemonės. 5-S principų įgyvendinimas-pirmas žingsnis į VKV.
  • LST EN ISO 9000:2015 „Kokybės vadybos sistemos. Pagrindai ir aiškinamasis žodynas“.
  • LST EN ISO 9001:2015 „Kokybės vadybos sistemos. Reikalavimai“.
  • Praktinė užduotis. Organizacijos rizikos įvertinimas ir ją mažinančių priemonių nustatymas. 
  • LST EN ISO 14001:2015 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“. Aplinkosauginių  reikalavimų taikymas medicinos įstaigose. Medicininių atliekų surinkimas, rūšiavimas, šalinimas. Reikšmingi aplinkos apsaugos aspektai, galimos avarinės situacijos ir parengtis joms.
  • Praktinė užduotis: svarbių AVS išorės procesų kontrolės apimties ir dažnio nustatymas.
  • EN 15224:2012 „Sveikatos priežiūros paslaugos. Kokybės vadybos sistemos. Reikalavimai pagal EN ISO 9001:2008“.
  • LST EN ISO 19011:2012 „Vadybos sistemų audito gairės“. Auditavimo principai ir ypatumai medicinos įstaigose.
  • KVS diegimo medicininėse įstaigose sunkumai. Dažniausiai  medicininėse įstaigose fiksuojamos neatitiktys.  Jų analizė ir vertinimas. Vidaus audito dokumentų įforminimas.
  • Praktinė užduotis: vidaus audito neatitikčių aktų pildymas, vidaus audito ataskaitų parengimas.
  • LST EN ISO 22000 + AC:2006 „Maisto saugos vadybos sistemos. Bet kuriai maisto gamybos grandinės organizacijai keliami reikalavimai“. Maitinimo organizavimas medicininėse įstaigose. Maisto saugos reikalavimų laikymasis pagal HACCP (RVASVT) principus.
  • Praktinė užduotis: matuojamų maisto saugos tikslų parengimas.
  • Paciento sauga. Žalos atlyginimas pacientui. Teisės aktai ir jų taikymas. Dėl privalomų registruoti nepageidaujamų įvykių ir jų registravimo tvarkos praktinio taikymo.
  • Žinių patikrinimas raštu.

   

  Atgal