Uolektis
  Mokymų planas

  Naujienos

  Kokybės, aplinkos apsaugos, maisto saugos vadybos sistemų vidaus auditorių bendrieji mokymai

    UAB „UOLEKTIS“ organizuojami mokymai pripažinti kaip sveikatos priežiūros specialistų kvalifikacijos kėlimas. Sprendimo pagrindas – LR SAM 2015-12-30 įs. Nr. V-1558 „Dėl sveikatos specialistų tobulinimo programų derinimo“.
  • Visuotinės kokybės vadybos (VKV) koncepcija susijusi su darnaus vystymosi strategija. Klientų ir suinteresuotųjų šalių poreikių tenkinimas. Nuolatinis tobulinimas. Kokybės kaštai. Žmogiškųjų išteklių vadybos esmė. Kokybės problemų sprendimo priemonės. 5-S principų įgyvendinimas-pirmas žingsnis į VKV.
  • LST EN ISO 9000:2015 „Kokybės vadybos sistemos. Pagrindai ir aiškinamasis žodynas“.
  • LST EN ISO 9001:2015 „Kokybės vadybos sistemos. Reikalavimai“.
  • Praktinė užduotis. Organizacijos rizikos įvertinimas ir ją mažinančių priemonių nustatymas. 
  • LST EN ISO 14001:2015 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“. Aplinkosauginių  reikalavimų taikymas medicinos įstaigose. Medicininių atliekų surinkimas, rūšiavimas, šalinimas. Reikšmingi aplinkos apsaugos aspektai, galimos avarinės situacijos ir parengtis joms.
  • Praktinė užduotis: svarbių AVS išorės procesų kontrolės apimties ir dažnio nustatymas.
  • EN 15224:2012 „Sveikatos priežiūros paslaugos. Kokybės vadybos sistemos. Reikalavimai pagal EN ISO 9001:2008“.
  • LST EN ISO 19011:2012 „Vadybos sistemų audito gairės“. Auditavimo principai ir ypatumai medicinos įstaigose.
  • KVS diegimo medicininėse įstaigose sunkumai. Dažniausiai  medicininėse įstaigose fiksuojamos neatitiktys.  Jų analizė ir vertinimas. Vidaus audito dokumentų įforminimas.
  • Praktinė užduotis: vidaus audito neatitikčių aktų pildymas, vidaus audito ataskaitų parengimas.
  • LST EN ISO 22000 + AC:2006 „Maisto saugos vadybos sistemos. Bet kuriai maisto gamybos grandinės organizacijai keliami reikalavimai“. Maitinimo organizavimas medicininėse įstaigose. Maisto saugos reikalavimų laikymasis pagal HACCP (RVASVT) principus.
  • Praktinė užduotis: matuojamų maisto saugos tikslų parengimas.
  • Paciento sauga. Žalos atlyginimas pacientui. Teisės aktai ir jų taikymas. Dėl privalomų registruoti nepageidaujamų įvykių ir jų registravimo tvarkos praktinio taikymo.
  • Žinių patikrinimas raštu.

   

  Darnaus vystymosi principų taikymas kokybės ir aplinkos apsaugos vadybos sistemose

  UAB „UOLEKTIS“ organizuojami mokymai pripažinti kaip sveikatos priežiūros specialistų kvalifikacijos kėlimas. Sprendimo pagrindas – LR SAM 2015-12-30 įs. Nr. V-1558 „Dėl sveikatos specialistų tobulinimo programų derinimo“.

  • EN 15224:2012 „Sveikatos priežiūros paslaugos. Kokybės vadybos sistemos. Reikalavimai pagal EN ISO 9001:2008“.
  • Praktinė užduotis: KVS planavimas (apimantis klinikinius procesus ir klinikinės rizikos valdymą).
  • LST EN ISO 19011:2012 „Vadybos sistemų audito gairės“. Auditavimo principai ir ypatumai medicinos įstaigose. Praktiniai pavydžiai.
  • Praktinė užduotis: vidaus audito plano parengimas; KVS matricinio plano parengimas.
  • Darnaus vystymosi (DV) strategija ir principai. DV metodika ir Aplinkos vadybos samprata.
  • LST EN ISO 14001:2015 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“. Aplinkosauginių reikalavimų taikymas medicinos įstaigose. Medicininių atliekų surinkimas, rūšiavimas, šalinimas. Reikšmingi aplinkos apsaugos aspektai, galimos avarinės situacijos ir parengtis joms.
  • Praktinė užduotis: kriterijų nustatymas, pagal kuriuos identifikuojami reikšmingi aplinkos apsaugos aspektai.
  • KVS diegimo medicininėse įstaigose sunkumai. Dažniausiai medicininėse įstaigose fiksuojamos neatitiktys.  Jų analizė ir vertinimas. Vidaus audito dokumentų įforminimas. Praktiniai pavyzdžiai.
  • Praktinės užduotys: vidaus audito neatitikčių aktų pildymas, vidaus audito ataskaitų parengimas.
  • Žinių patikrinimas raštu.

  Aplinkos apsaugos vadybos sistemos vidaus auditorių mokymo aktualūs klausimai

  UAB „UOLEKTIS“ organizuojami mokymai pripažinti kaip sveikatos priežiūros specialistų kvalifikacijos kėlimas. Sprendimo pagrindas – LR SAM 2015-12-30 įs. Nr. V-1558 „Dėl sveikatos specialistų tobulinimo programų derinimo“.

  • EN 15224:2012 „Sveikatos priežiūros paslaugos. Kokybės vadybos sistemos. Reikalavimai pagal EN ISO 9001:2008“.
  • LST EN ISO 14001:2015 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“. Aplinkosauginių reikalavimų taikymas medicinos įstaigose. Medicininių atliekų surinkimas, rūšiavimas, šalinimas. Reikšmingi aplinkos apsaugos aspektai, galimos avarinės situacijos ir parengtis joms.
  • Praktinė užduotis: kriterijų nustatymas, pagal kuriuos identifikuojami reikšmingi aplinkos apsaugos aspektai.
  • LST EN ISO 19011:2012 „Vadybos sistemų audito gairės“. Auditavimo principai ir ypatumai sveikatos priežiūros įstaigose. Praktiniai pavydžiai.
  • Praktinė užduotis: vidaus audito programos ir matricinio plano parengimas.
  • Žinių patikrinimas raštu

  Tobulinimo programos

  UAB „UOLEKTIS“ organizuojami mokymai pripažinti kaip sveikatos priežiūros specialistų kvalifikacijos kėlimas. Sprendimo pagrindas – LR SAM 2015-12-30 įs. Nr. V-1558 „Dėl sveikatos specialistų tobulinimo programų derinimo“. Lentelėje pateiktos patvirtintos programos.

  Kokybės vadybos sistemos vidaus auditorių mokymo aktualūs klausimai

  • EN 15224:2012 „Sveikatos priežiūros paslaugos. Kokybės vadybos sistemos. Reikalavimai pagal EN ISO 9001:2008“.
  • Praktinė užduotis: kokybės politikos parengimas.
  • LST EN ISO 19011:2012 „Vadybos sistemų audito gairės“. Auditavimo principai ir ypatumai sveikatos priežiūros įstaigose. Praktiniai pavydžiai.
  • Kokybės vadybos sistemos vidaus audito klausimyno parengimas.
  • Žinių patikrinimas raštu.

  Organizacijos vadybos sistemos atitikties LST EN ISO 9001:2015 ir LST EN ISO 14001:2015 standartų reikalavimams įvertinimas

  Konsultantai gali atlikti kokybės vadybos sistemos (toliau – KVS)/aplinkos apsaugos vadybos sistemos(toliau – AVS) atitikties standarto LST EN ISO 9001:2015/LST EN ISO 14001:2015 reikalavimams ir reikalavimų pokyčiams įvertinimą bei organizacinės struktūros, dokumentų, procedūrų, įrašų, procesų ir veiklų neatitikčių, trūkumų ir tobulintinų sričių identifikavimą.