Uolektis

LST ISO 37001:2017 (ISO 37001:2016)

LST ISO 37001:2017 Antikorupcinės vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės (tapatus ISO 37001:2016)

Standartas įsigaliojo nuo 2016-10-13 d. 

ISO 37001:2016 Anti-bribery management systems - Requirements with guidance for use yra Tarptautinės standartizacijos organizacijos (ISO) projekto komiteto ISO/PC 278 Anti-bribery management systems parengtas tarptautinis standartas, kurį Lietuvos standartizacijos departamentas vertimo būdu perėmė kaip tapatų Lietuvos standartą LST ISO 37001:2017 Antikorupcinės vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės.Kas tai yra ISO 37001?

Remiantis ISO 37001, organizacija įgyvendina pagrįstas ir proporcingas korupcijos prevencijos bei nustatymo priemones ir imasi atsakomųjų priemonių korupcijai mažinti, atsižvelgiant į organizacijos rūšį ir dydį bei korupcijos rizikos pobūdį ir mastą.

Standarto įdiegimas negarantuos, kad korupcijos atvejų nepasitaikys, tačiau parodys, kad organizacija įgyvendino pagrįstas ir proporcingas antikorupcines procedūras ir priemones.

Kokie pokyčiai įtakojo ISO 37001 svarbą?

Korupcija - plačiai paplitęs reiškinys. Ji kelia didelį socialinį, moralinį, ekonominį ir politinį susirūpinimą, kenkia geram valdymui, stabdo plėtrą ir iškraipo konkurenciją. Dėl jos taip pat didėja verslo sąnaudos, atsiranda netikrumas dėl komercinių sandorių, didėja prekių ir paslaugų kainos, prastėja produktų bei paslaugų kokybė. Korupcija žlugdo pasitikėjimą institucijomis ir trukdo sąžiningam bei efektyviam rinkų veikimui.

Organizacijų korupcijos rizikos aplinka per pastaruosius dešimt metų labai pasikeitė. Nors korupcijos rizika pastaraisiais metais išlieka panaši, į korupciją įsitraukusioms organizacijoms ir jos darbuotojams, ženkliai padidėjo baudos, finansinių nuostolių ir reputacijos nuostolių rizika.
Pažangiose organizacijose nebekyla klausimo, ar tikslinga rengti ir įgyvendinti antikorupcines procedūras. Dabar kyla klausimai: 1) kokios procedūros turėtų būti įgyvendintos; 2) kaip mes patikrinsime, ar jos yra veiksmingai įgyvendintos; 3) kaip mes užtikrinsime, kad mūsų aukštos korupcijos rizikos partneriai (pvz., bendro kapitalo įmonės, subrangovai, tiekėjai) taip pat įgyvendino veiksmingas antikorupcines procedūras.

Kam gali būti taikomas ISO 37001?

Šiame standarte pateikiami reikalavimai ir gairės organizacijoms, siekiančioms sukurti, įdiegti ir tobulinti antikorupcinę vadybos sistemą.

ISO 37001 gali būti taikomas mažose, vidutinėse ir didelėse visų sektorių, įskaitant viešąjį, privatųjį ir ne pelno sektorius, organizacijose.

 Ar antikorupcinė vadybos sistema panaši į kokybės, aplinkosaugos ir darbuotojų saugos sistemas?

Korupcijos valdymas yra ne mažiau svarbus vadovybės įsipareigojimas, nei organizacijos saugos, kokybės ir aplinkosaugos valdymas.

Naujasis ISO 37001 gali būti integruojamas su dauguma kitų, pagal ISO standartus parengtų, vadybos sistemų (pavyzdžiui ISO 9001).

ISO 37001 struktūra atitinka ISO 9001, 14001 standartų struktūrą.

Ką turi atlikti organizacija, įgyvendindama ISO 37001 standarto reikalavimus?

-         Nustatyti svarbius išorės ir vidaus veiksnius, suinteresuotąsias šalis ir jų reikalavimus;

-         Atlikti korupcijos rizikos vertinimą ir planuoti korupcijos rizikos mažinimo veiksmus ir gerinimo galimybes;

-         Parengti, prižiūrėti ir vertinti antikorupcinę politiką;

-         Nustatyti susijusias pareigas, atsakomybes ir įgaliojimus;

-         Nustatyti antikorupcinės vadybos sistemos tikslus;

-         Įgyvendinti antikorupcines procedūras darbuotojų įdarbinimo procese;

-         Vykdyti darbuotojų mokymus;

-         Įgyvendinti finansų ir ne finansų kontrolės priemones, kuriomis valdoma korupcijos rizika, susijusi su tokiomis sritimis kaip viešieji pirkimai, vykdymo veikla, pardavimai, komercinė veikla, žmogiškieji ištekliai, teisinė ir reguliavimo veikla;

-         Jei nustatyta didesnė nei maža veiklos partnerių korupcijos rizika, reikalauti, kad veiklos partneriai įgyvendintų antikorupcines kontrolės priemones;

-         Vykdyti stropų tam tikrų sandorių, projektų, veiklos, veiklos partnerių arba organizacijos personalo patikrinimą;

-         Užkirsti kelią dovanų, svetingumo, paramos ir panašios naudos siūlymui, teikimui ar priėmimui siekiant nepagrįstos naudos;

-         Įgyvendinti procedūrą, užtikrinančią galimybę darbuotojams ar kitoms susijusioms šalims efektyviai pranešti apie korupcijos atvejus;

-         Įgyvendinti korupcijos tyrimo procedūrą;

-         Vertinti antikorupcinį veiksmingumą ir antikorupcinės vadybos sistemos rezultatyvumą;

-         Atlikti antikorupcinės vadybos sistemos vidaus auditą;

-         Atlikti antikorupcinės vadybos sistemos vertinamąją analizę;

-         Kt.

 Parengta remiantis šiais šaltiniais:

Neill Stansbury (buvęs ISO 37001 Projekto Komiteto pirmininkas) „The purposes and benefits of ISO 37001“;

LST ISO 37001:2017 Antikorupcinės vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės (tapatus ISO 37001:2016)