Uolektis

LST EN ISO/IEC 27001:2023

Informacijos technologija. Saugumo metodai. Informacijos saugumo valdymo sistema. Reikalavimai (ISO/IEC 27001:2023)

 • Standartas galioja nuo 2023-09-29.
 • Šis standartas buvo parengtas siekiant pateikti informacijos saugumo valdymo sistemos (ISVS) parengimo, įgyvendinimo, naudojimo, stebėsenos, analizės, priežiūros ir tobulinimo modelį.
 • Standarte apibrėžiami saugumo valdymo priemonių, pritaikytų atskirų organizacijų ar jų dalių poreikiams, įgyvendinimo reikalavimai.
 • ISVS projektavimas ir įgyvendinimas priklauso nuo organizacijos poreikių ir tikslų, saugumo reikalavimų, veiklos bei jos dydžio ir struktūros.
 • ISVS skirta užtikrinti, kad, siekiant apsaugoti informacijos turtą ir įgyti suinteresuotų šalių pasitikėjimą, būtų pasirenkamos adekvačios ir proporcingos saugumo valdymo priemonės.

Informacijos saugumo valdymo sistemos elementai:

 1. informacijos saugumo rizikos vertinimas ir priežiūra;
 2. informacijos saugumo politika;
 3. informacijos saugumo organizavimas;
 4. turto tvarkymas;
 5. žmogiškųjų išteklių saugumas;
 6. fizinis ir aplinkos saugumas;
 7. ryšių ir darbo procedūrų valdymas;
 8. prieigų valdymas;
 9. informacijos sistemų įsigijimas, tobulinimas ir priežiūra;
 10. informacijos saugumo incidentų valdymas;
 11. veiklos tęstinumo valdymas;
 12. atitiktis.

Informacijos saugumo valdymo sistemos nauda:

 1. valdomos informacijos ir jai kylančių rizikų identifikavimas;
 2. aiški situacija kokios rizikos yra aktualios organizacijai;
 3. adekvačių programinių, techninių ir organizacinių saugumo priemonių parinkimas;
 4. sistemingas įstatyminių, teisinių, sutartinių ir kitų reikalavimų identifikavimas, analizė ir įgyvendinimas;
 5. informacijos saugumo padėties nuolatinė stebėsena ir gerinimas;
 6. aiškus informacijos saugumo incidentų pranešimo ir sprendimo procesas;
 7. aiški informacijos gavimo, paskirstymo, saugojimo ir sunaikinimo procedūrų nustatymas;
 8. veiklos tęstinumo planavimas, prevencinė ir atstatymo veikla;
 9. didesnis klientų, partnerių ir visuomenės pasitikėjimas organizacija;
 10. konkurencinis pranašumas.