Uolektis

LST EN ISO 22000:2018 (ISO 22000:2018)

LST EN ISO 22000:2018 Maisto saugos vadybos sistemos. Bet kuriai maisto grandinės organizacijai keliami reikalavimai (ISO 22000:2018)

  • Standartas galioja nuo 2018-09-28.
  • Šio standarto reikalavimai taikomi visoms maisto grandinės organizacijoms nepriklausomai nuo jų dydžio ir sudėtingumo, pvz., pašarų gamintojams, ėdalo gamintojams, laukinių augalų ir gyvūnų surinkėjams, ūkininkams, sudedamųjų dalių gamintojams, maisto produktų gamintojams, mažmenininkams ir organizacijoms, teikiančioms su maistu susijusias paslaugas, maitinimo paslaugoms, valymo ir sanitarijos paslaugoms, transportavimo paslaugoms, laikymo ir paskirstymo paslaugoms, įrangai, valymo priemonėms ir dezinfekantams, pakavimo medžiagoms bei kitų su maistu besiliečiančių medžiagų tiekėjams. Organizacija turi nustatyti ir atnaujinti vidaus ir išorės veiksnius, sudarančius kontekstą. Ji turi nustatyti suinteresuotąsias šalis ir jų reikalavimus. Planuodama maisto saugos vadybos sistemą (MSVS) organizacija turi nustatyti riziką ir galimybes, numatyti riziką mažinančius veiksmus ir įvertinti šių veiksmų rezultatyvumą. Ji turi planuoti ir valdyti pakeitimus. Organizacija gali naudoti išorėje sukurtus MSVS elementus. Ji turi įgyvendinti ir atnaujinti būtinąsias programas. Svarbus pasirengimas ekstremalioms situacijoms ir atsakomieji veiksmai bei rizikos veiksnių valdymas. Ypač svarbi maisto saugos grupės veikla sudarant ir prižiūrint srauto diagramas, atliekant rizikos veiksnių analizę, parenkant valdymo priemones, nustatant svarbių valdymo taškų kritines ribas ir atliekant BVP monitoringą. Organizacija atsakinga už potencialiai nesaugių produktų tvarkymą. Ji privalo užtikrinti nesaugių produktų pašalinimą arba atšaukimą iš rinkos. MSVS veiksmingumas vertinamas matuojant ir analizuojant sistemą, atliekant vidaus auditus ir vadybos vertinamąją analizę. Organizacija turi nuolat gerinti MSVS rezultatyvumą ir planuotais laiko tarpais ją atnaujinti.